KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

Novinky v programu SPZ® 2012 - software pro automobily

Program SPZ® 2012 je připravený na veškeré legislativní změny, které přijdou v roce 2012. Ze zásadních legislativních změn je třeba upozornit na změny ve výpočtu cestovních náhrad, DPH a silniční daně. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, změny v sazbě DPH, atd. Pořízením programu SPZ® 2012 získáte pro rok 2012 i další aktualizace programu. Program je plně kompatibilní s posledními verzemi operačních systémů (Windows 7 32/64 bit).

Nová verze programu prošla opět celou řadou úprav a vylepšení. Výrazné rozšíření funkčnosti najdete např. u cestovních náhrad (vylepšené propojení s knihou jízd, propojení s rezervacemi, e-mailování žádostí o schválení...), bylo doplněno několik přehledů (komplexní přehledy za uživatele) a statistiky (např. statistiky cestovních náhrad). Nová je vazba mezi knihou jízd a rezervacemi, do rezervací též přibyly nové možnosti pro vytváření a schvalování žádostí. Rezervace byly doplněné o komplexní přehled. Všechny novinky je možné vyzkoušet na demoverzi, na některé se můžete podívat v následujícím přehledu:

Cestovní náhrady - odesílání e-mailů s žádostí o schválení cestovního příkazu nebo vyúčtování

Elektronické schvalování cestovních příkazů a vyúčtování bylo rozšířené o možnost požádat odpovědnou osobu o schválení (odděleně příkazu a vyúčtování). Uživatel pověřený schvalováním obdrží automaticky generovaný e-mail s žádostí. Nově si uživatel může vybrat, kdo s patřičnými právy žádost schválí (což je důležité zejména z důvodu zastupování např. v případě nepřítomnosti pověřeného pracovníka).

Možnosti elektronického schvalování cestovních příkazů a vyúčtování.

Cestovní náhrady - možnost zadání podrobností o místu výkonu práce

Zahraniční cestovní příkaz - podrobnosti k místu pobytu.Z důvodů sjednocovaní naší legislativy s legislativou Evropské unie je nutné podávat před zahraniční cestou "Společnou žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení". Tato žádost slouží pro účely potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcím nařízením č. 574/72, stejně jako nařízením EP a Rady (ES) č. 883/04 a jeho prováděcím nařízením č. 987/09. tato žádost obsahuje mimo jiné i přesnou adresu výkonu práce v zahraničí (nestačí uvést např. pouze "Mnichov"). Tyto podrobnosti je nyní možné evidovat i v programu SPZ a následně je použít pro další zpracování.

Cestovní náhrady - evidence vrácených záloh

Evidence vrácených záloh.Evidence vrácených záloh a jejich vyúčtování jsou nově doplněné rozšíření pro zpracování zahraničních cestovních náhrad. Zálohy je možné vyplácet i vracet v libovolném množství různých měn, vrácené částky se započítávají do vyúčtování.

 

Cestovní náhrady - přehled pro vyúčtování stravenek

Přehled dnů, kdy byla pracovní cesta delší než 5 hodin - pracovník v tomto případě nemá nárok na stravenku.Na pracovních cestách, které jsou delší než pět hodin má zaměstnanec nárok na stravné, zároveň ale za tyto dny ztrácí nárok na stravenky. Nyní je k dispozici jednoduché vyúčtování, které je přehledně zobrazí za všechny zaměstnance.

Kniha jízd a cestovní náhrady

Nové propojení knihy jízd a cestovních náhrad - přenos nákladů zapsaných u jízdy do cestovního příkazu.Jestliže používáte pro vytváření cestovních příkazů a vyúčtování "přetahování" jízd z běžné knihy do cestovních náhrad, máte nyní možnost zadávat náklady spojené s cestou přímo k jízdě (komplexní karta jízdy, záložka Náklady). Při vytvoření cestovního příkazu se tyto náklady přenesou současně s údaji o jízdě. Tímto způsobem lze značně urychlit zpracování cestovních příkazů.

Cestovní náhrady a REZERVACE

Propojení REZERVACÍ a cestovních náhrad.Značné zrychlení práce přináší nové propojení rezervací a cestovních náhrad. Nyní je možné vytvořit cestovní příkaz z již vytvořené rezervace. Stačí si otevřít okno s cestovními příkazy a vedle okno s historií rezervací (případně aktivní rezervace) a následně myší "uchopit a přetáhnout" vybranou rezervaci do okna cestovních náhrad. Výsledkem je hotový cestovní příkaz. Pro správné vyúčtování pracovní cesty je samozřejmě nutné doplnit výdaje spojené s cestou, krácení stravného, atd.

Kniha jízd a REZERVACE

Propojení knihy jízd a REZERVACÍ.Stejně, jako u cestovních příkazů, je nově možné vytvářet z rezervací přímo položky v knize jízd. Stačí si zobrazit vedle sebe okno s rezervacemi a knihu jízd a požadovaný záznam přetáhnou myší. Zobrazí se dialog pro vložení jízdy, kde stačí doplnit ujeté kilometry a záznam uložit.

REZERVACE

Kompletní přehled rezervací.Nová verze programu byla doplněná o zcela nový přehled s možností úprav zobrazených rezervací. Správce rezervací zde uvidí zobrazena všechna vozidla, ke kterým má přístup, vždy za celý měsíc. Přímo v přehledu může rezervace vytvářet (případně mazat).

Statistiky a přehledy - komplexní přehledy za uživatele

Nové komplexní přehledy za uživatele.V menu "Přehledy" jsou nově k dispozici dva komplexní tiskopisy - přehled o cestovních náhradách a vyúčtování soukromých kilometrů (ukázka) a přehled o ujetých kilometrech a nákladech na cestovní náhrady.

 

Statistiky a přehledy - sloučené databáze a zobrazení rezervací

Přehledy > Sloučené databáze včetně zobrazení rezervací.Do "sloučených databází" (menu Přehledy) byly doplněné další možnosti zobrazení. Nyní je možné k zobrazeným sloučeným jízdám zobrazit i rezervace. Výsledný přehled poskytne rychlé porovnání žádostí o vozidla s opravdu uskutečněnými jízdami, čímž se dá efektivně zabránit zbytečným blokacím vozidel. V přehledu je možné zobrazit data z gps nebo běžné knihy jízd.

Statistiky a přehledy - komplexní statistika zahraničních cestovních příkazů

Komplexní statistika zahraničních cestovních náhrad.V menu Cestovní náhrady nyní najdete zcela novou komplexní statistiku za zahraniční cestovní příkazy. Ve statistice se zobrazí (za předem zvolené období) souhrnné vydaje na pracovní cesty za uživatele a jednotlivé měny, případně (na druhé záložce) souhrn nákladů podle jednotlivých měn. Statistiky je možné filtrovat, třídit do skupin a exportovat (Excel) pro další zpracování.

 

Statistiky a přehledy - statistika zahraničního stravného

Statistika zahraničního stravného a kapesného.Poskytne okamžitý přehled o nákladech na stravné a kapesné vyplacené za zahraniční pracovní cesty (rozdělené podle jednotlivých měn) v aktuálně zobrazeném roce (a v případě použití filtru za vyfiltrované cestovní příkazy). Nachází se v lokálním menu Zahraničních cestovních náhrad.

Tankovací karty

Seznam typů načítaných karet.Dialog pro načítání a správu tankovacích karet byl doplněný o další typy karet. Nyní je do programu možné nově načítat nejen karty vydávané společnostmi provozujícími čerpací stanice, ale načítat lze i data, která poskytují leasingové společnosti. Vzhledem k neustálému rozšiřování nabídky tankovacích karet počítáme samozřejmě i s doplňováním do naší aplikace. V případě, že potřebujete zpracovávat data z karet, které nemáme v nabídce, nás kontaktujte. Pro načítání nákladů do programu SPZ, lze nově využít i import xls souborů, viz níže (nebo podrobnosti zde).

 

Načítání xls souborů

Import souborů ve formátu xls.Nová verze programu je doplněná o univerzální načítání souborů ve formátu xls (Excel). Nyní je možné importovat seznamy vozidel, knihy jízd a náklady. Import seznamů vozidel usnadní zejména implementaci aplikace (současně se seznamem vozidel se importují i uživatelé a střediska, kteří jsou zapsaní u jednotlivých vozidel), import nákladů (pohonných hmot) najde využití např. při načítání dat z vlastních čerpacích stanic. Funkce jsou dostupné pouze pro "Administrátora" a najdete je v menu "Nástroje". Další informace a ukázky souborů pro import najdete zde.

Načítání GPX souborů - off line záznamy projeté trasy

Většina "chytrých" telefonů a GPS a řada navigací obsahuje funkce pro záznam trasy. Tato data je možné následně ze zařízení vyexportovat (odeslat) pro další zpracování. Součástí modulu "Mapy" je možnost zpracovat tato data (ve formátu GPX).. Po načtení souborů so zobrazí základní informace o trase, tu je pak možné vykreslit v mapě a data požít do knihy jízd, cestovních příkazů nebo si z nich připravit doplňkové (pravidelné) trasy. Načítání souborů bylo upravené tak, že je možné zpracovávat více souborů najednou a nově i soubory, které obsahují více tras.Načítání a zpracování zaznamenané trasy - soubory ve formátu GPX.

 
 

Poklud máte SPZ 2010 a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2011 - kniha jízd

Co je nového v SPZ® 2011? V nové verzi programu najdete opět řadu novinek a vylepšení. Z důležitých můžeme upozornit zejména na:

SPZ 2011 - obnova smazaných záznamůLegislativa – v roce 2011 se připravuje řada legislativních změn. Mimo jiné se dají očekávat změny v oblasti cestovních náhrad (a samozřejmě silniční daň). S novou verzí programu získáte roční aktualizace programu zdarma a tím i jistotu správnosti veškerých sazeb a výpočtů.

Bezpečnost dat – do programu byly přidány funkce pro obnovu smazaných záznamů z Běžné knihy, GPS knihy a Nákladů, čímž došlo k podstatnému zvýšení ochrany proti nechtěnému smazání dat. Dále byl do LOGu (Záznam činnosti uživatelů) doplněný podrobný záznam počtu záznamů v Běžné knize, GPS knize, Tuzemských a zahraničních cestovních náhradách.

Cestovní příkazy – u cestovních příkazů byl přidaný tisk podpisu schvalovatele příkazu a vyúčtování do tiskových sestav. Nově bylo pro snadnější orientaci doplněné barevné rozlišení rozpracovaných a dokončených cestovních příkazů.

SPZ 2011 - sledování provozu vozidel a navigace GarminGPS kniha jízd – nyní je možné načítat jednotlivé trasy včetně jejich podrobného průběhu. Trasy je pak možné zobrazit v mapách, které dodáváme jako doplňkový modul k programu, případně v Google mapách.

GPS sledován - í v kombinaci s navigací Garmin umožní navíc komunikaci mezi dispečerem a řidičem vozidla. Řidič může dostávat pokyny a cíle cesty do navigace přímo z dispečerského stanoviště. Systém umožňuje ke každé jízdě i evidenci zakázek (firem, zákazníků…), které se následně přenáší a vyhodnocují.

SPZ 2011 - záloha a obnova datTestovací Kniha jízd – generátor pro automatické sestavení knihy jízd prošel další optimalizací. Proto při generování knihy jízd můžete očekávat ještě lepší výsledky. Úprava se týká sestavení podle stavů tachometru, k dispozici samozřejmě zůstaly i původní možnosti pro sestavení knihy jízd.

Zálohování dat – funkce pro obnovu a zálohu dat jsou přepracované (s možností vylistovat strukturu PC). Na rozdíl od starších verzí SPZ (kdy se jednalo o externí programy) jsou tyto funkce dostupné přímo z programu.

REZERVACE 2011Nastavení parametrů – nově může provádět administrátor nastavení parametrů všem uživatelům ze svého účtu (aniž by se do programu hlásil jako uživatel).

Informační „bubliny“ – pro lepší přehled o již vytvořených rezervacích byly do Denního přehledu doplněné „bubliny“ s podrobnými informacemi o rezervaci.

Spolucestující v Rezervacích – k již stávajícím možnostem žádostí o rezervaci vozidla byla doplněna možnost přidat se jako spolucestující do již vytvořené rezervace.

E-maily s informacemi o rezervacích – pro informování o rezervacích, schválených a zamítnutých žádostech je nově možné využít automaticky generovanou e-mailovou zprávu, nebo upozornění, která se uživateli zobrazí při startu programu (tato funkce byla dostupná i v předchozích verzích programu).

 

Nové doplňkové moduly pro SPZ 2011

SPZ 2011 - zobrazení trasy v Google mapáchAutomatické upozorňování na termíny - program zašle na vybrané e-mailové adresy upozornění na blížící se termíny.

Vykreslení průběhu trasy do Google map - jestliže je do programu načtená jízdy včetně průběhu (všech zaznamenaných bodů), je možné tuto trasu zobrazit v Google mapách.

Externí načítání XML souborů - program pro načítání xml souborů s daty zaznamenanými pomocí GPS byl doplněný o kontrolní funkce (kontrola existence střediska, řidiče a vozidla v programu SPZ.

Popis změn a úprav programu, které probíhají v průběhu roku a jsou součástí bezplaných update programu najdete v sekci "Podpora" (vždy pro aktuální rok, podle verze programu).

Novinky v programu SPZ® 2010 - kniha jízd

Co je novéhop v SPZ® 2010? Přinášíme přehled nejdůležišejších novinek a vylepšení v nové verzi programu.

1. Vlastní menu - zjednodušené ovládání

Novinkou, která zrychlí práci s programem a výrazně zjednoduší ovládání je možnost "schovat" nepotřebné záložky a vytvořit menu vlastní ("Oblíbené"), které bude obsahovat pouze zástupce (ikony) databází a funkcí, které uživatel používá.

Vlastní záložka Oblíbené v menu programu
Uživatelská úprava menu programu

Funkce pro editaci menu najdete na záložce "Nástroje", ikona "Program SPZ". Každý uživatel programu může mít vlastní menu, "Administrator" má právo nastavení provést pro všechny (nebo pro vybrané) uživatel najednou. Dialog pro nastavení menu je možné vyvolat též kliknutím na zelené kolečko (ikonu) v levém horním rohu okna s programem.

2. Zadávání cestovních příkazů, evidence dokumentů

Úprava zadávání a zpracování cestovních příkazů přináší větší přehlednost. Na první "záložce" najdete nyní veškeré položky, které jsou nutné pro vytvoření cestovního příkazu (včetně "Střediska" a "Zakázky") a tlačítka pro schválení příkazu a vyúčtování pracovní cesty. Jednotlivé etapy jsou nyní na samostatné kartě.

Zadávání tuzemského cestovního příkazu
Evidence dokumentů k cestovnímu příkazu

Nově můžete přímo u každého cestovního příkazu evidovat dokumenty (v elektronické podobě), které souvisejí s pracovní cestou. Dokumenty jsou uložené v databázi programu SPZ a lze je kdykoliv vyexportovat pro další použití.

3. Sestavení testovací knihy

Významnou změnou prošel generátor pro sestavení knihy jízd. Nově byla doplněná možnost sestavit knihu jízd podle stavů tachometrů evidovaných u jednotlivých čerpání. A pokud stavy tachometrů neznáte, program vám je dopočítá podle nakoupených hmot a průměrné spotřeby evidované v kartě vozidla.

Sestavení testovací knihy jízd podle stavů tachometru
Kontrolní výpočty při sestavení knihy jízd

Program při sestavování knihy jízd provádí řadu kontrolních výpočtů a upozorní uživatele na nesrovnalosti, které mohou při sestavování vzniknout.

4. Jak je to vlastně se "zrušením" knihy jízd?

Novelizace zákona o dani z příjmu umožňuje za určitých podmínek nahradit vedení knihy jízd výdajovým pušálem. Naše "Kalkulačka paušálů" vám napoví, u kterých vozidel je využití paušálních náhrad nejvýhodnější.

Kalkulace výhodnosti výdajových paušálů
Karta vozidla

Nyní můžete (i zpětně pro rok 2009) uplatnit až za tři firemní vozidla místo evidence nákupů pohonných hmot (a parkovného) paušální výdaj (náklad) ve výši 5.000,-Kč, případně 4.000,-Kč v případě, že se vozidlem jezdí i soukromě. Použití paušálů má však několik omezení a nevýhod. Z těch hlavních lze jmenovat např. DPH - jesliže je firma plátcem DPH a chce uplatnit odpočet u nakoupených pohonných hmot, je evidence jízd stále povinná, pokud firma neuplatní na tyto pohonné hmoty odpočet, může použít paušál (proto jsou ceny pohonných hmot v naší "kalkulačce" s DPH). Další komplikace přichází v okamžiku používání firemního vozidla pro soukromé účely - paušál je pouze 4.000,-Kč (80% plné částky), v nákladech pak ale můžete uplatnit též pouze 80% ostatních nákladů na provoz vozidla a pozuze 80% z odpisů! Proto je třeba "zrušení knihy jízd" velmi dobře zvážit. Nové funkce v programu SPZ® 2010 vám toto rozhodování výrazně ulehčí.

5. Nové mapy s možností načítat GPX soubory

Aktualizací opět prošly mapové podklady. Kromě nových silnic a dálnic je k dispozici nyní i mapa Slovenska v měřítku 1:75 000 včetně krajských měst v měřítku 1:10 000 (včetně názvů ulic). Mapa České republiky je celá v měřítku 1:10 000. Využijte zvýhodněné nabídky - ke každému upgrade programu SPZ máte nyní možnost si pořídit mapy též za cenu upgrade (tj. se slevou cca 75% z plné ceny map, viz ceník).

Vykreslení trasy zaznamenané pomocí GPS
Načtení a zpracování souborů ve formátu GPX

Nová je funkce pro načítání a zpracování jízd zaznamenaných GPS ve formátu GPX. Tento typ souborů se používá pro ukládání a přenos tras u většiny mobilních telefonů, PDA, kapesních počítačů (které jsou vybavené GPS) a navigací. Soubor je nutné ze zařízení vyexportovat (uložit do počítače) a následně je možné ho načíst do programu SPZ. Soubory lze zpracovávat hromadně, k dispozici jsou funkce pro vykreslení trasy a přenos jízd do GPS knihy jízd.

6. Ostatní novinky

Z dalších novinek v programu SPZ 2010 lze jmenovat zejména změnu sazby DPH (platné od 1.1.2010), evidence alternativních paliv (CNG, LPG), možnost importu nákladů z Excelu, přehled tankovacích karet, vyhledávání registračních značek v historii vozidel, rozšířené možnosti použití SQL scriptu pro administrátory aplikace, evidence historie STK a emisí, kontrola při vkládání jízdy nebo etapy (která zjišťuje zda řidič nebo vozidlo nemá v daném období jízdu nebo cestovní příkaz) vypíše konkrétní záznam se kterým je nově vkládaný v konfliktu.
Součástí update programu budou v lednu 2010 i aktuální sazby stravného (tuzemské i zahraniční), ceny pohonných hmot a formulář pro tisk příznání k silníční dani.

Zcela nový modul REZERVACE 2010

program REZERVACE prošel v minulém období zásadní úpravou - byl implementován do prostředí aplikace SPZ, tzn. stal se její pevnou (ale stále volitelnou) součástí.

REZERVACE jako součást programu SPZ
Rezervace vozidla

 

Při vývoji programu SPZ® 2010 a REZERVACE 2010 se snažíme nejenom o maximální funkčnost produktu, ale rovněž o poutavý vzhled a uživatelsky příjemné prostředí. Základy ovládání programu jsou stejné jako v ostatních aplikacích Windows. Pro pokročilé uživatele existuje celá sada horkých kláves, které umožňují produkt SPZ® 2010 ovládat velice efektivně i z klávesnice, bez použití myši.

Novinky v programu SPZ® 2009

V nové verzi programu SPZ® 2009 došlo opět k řadě úprav a vylepšení oproti předchozím verzím. Nová verze programu je připravená na příští rok i z legislativního hlediska (sazby stravného, amortizace, ceny pohonných hmot, novelizace zákona o silniční dani, atd.)

Nové menu programu SPZ® 2009

Z hlavních změn můžeme na prvním místě jmenovat například zcela nové grafické rozhraní programu. Ovládání je nyní jednodušší, intuitivní, přehlednější a výrazně zvýší produktivitu páce s programem. Nové menu je kontextově uspořádané tak, aby vždy byly pohromadě všechny související tabulky a funkce.

základní databáze a kniha jízd

Základní databáze
Knihy jízd

cestovní příkazy a náklady

Cestovní příkazy
Náklady

statistiky a přehledy

Statistiky
Přehledy

nástroje a SPZ

Nástroje
SPZ

Schvalování cestovních příkazů a vyúčtování

Nově je též možné v programu SPZ® 2009 schvalovat elektronicky příkazy a vyúčtování pracovní cesty (workflow) a to jak tuzemské, tak zahraniční. Pro aktivaci schvalování je pouze potřeba v kartě uživatele přidělit pověřené osobě právo schvalovat příkazy a vyúčtování. Schvalování probíhá přímo na kartě cestovního příkazu, stav je vidět na záložce "Průběh schvalování". Postup zpracování cestovních příkazů bez elektronického schvalování zůstal bez změn.

Cestovní příkaz a vyúčtování
Schválení cestovního příkazu
Průběh zpracování
Workflow

Sestavení testovací knihy

Úpravou prošel i generátor pro sestavení knihy jízd. Novinkou je možnost definovat kde na trase se nachází příslušná čerpací stanice. Je možné nastavit vzdálenost od výchozího místa a určit jestli se tankovalo na cestě tam nebo zpět.

Tankování a doplňkové trasy
Tankování na trase

Optimalizace pro provoz v síti

U nové verze programu došlo k podstatnému zmenšení spouštěného exe souboru a to z cca 18MB u verze SPZ®2008 (a stařších) na cca 4,5MB u nové verze. Díky tomu se program rychleji spouští a je možné jednodušší použití na pomalejších sítích (nebo pro přístup do programu pomocí internetu)

Nové mapy

K dispozci jsou nově dva mapové moduly: „Mapa ČR“ obsahuje celou republiku v měřítku 1:10 000, včetně všech měst, ulic (názvů ulic), turistických značek apod. a „Komplet ČR + Evropa“, který obsahuje totéž co „Mapa ČR“ plus kompletní mapu Evropy v měřítku 1:800 000, mapu Slovenska v měřítku 1:100 000 a Bratislavu 1:10 000 (včetně ulic).

1 : 10 000

1 : 10 000
Beroun 1 : 10 000

1 : 40 000 a 1 : 75 000

1 : 40 000
1 : 75 000

1 : 150 000 a 1 : 250 000

1 : 150 000
1 : 250 000

1 : 500 000 a 1 : 2 000 000

1 : 500 000
1 : 2 000 000

Evidence nehod

Evidence nehod umožní udržet přehled o dopravních nehodách, jeijch příčinách, nákladech na opravu, plnění pojišťovny, atd. Ke každé nehodě je možné evidovat libovolný počet dokumentů v elektronické podobě - protokoly, kontakty na účastníky, fotografie...

Evidence nehod
Podrobnosti k nehodě

Odesílání e-mailů

K možnosti zasílat zpávy v prostředí programu SPZ® byla doplněna možnost zasílání e-mailů uživatelům programu.

Evidence nehod
Nastavení pro odesílání e-mailů

Rozšířená statistika zakázek

Statistiky za zakázky se nyní počítají nejen za jízdy z běžné knihy jízd, ale i z nákladů, cestovních příkazů, za všechny zakázky souhrnně nebo po zakázkách jednotlivě.

Statistika za zakázku
Kompletní statistika zakázek

Související odkazy

SPZ® - software pro automobily

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara